Algemene Voorwaarden

  • Home
  • Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten voor zover een en ander betrekking heeft op het werkgebied van Ride Safe Bike (chauffeursdiensten).

1.2 Algemene voorwaarden van de wederpartij gaan slechts geheel of gedeeltelijk van de overeenkomst deel uitmaken, indien zij nadrukkelijk door Ride Safe Bike zijn aanvaard.

1.2 Algemene voorwaarden van de wederpartij gaan slechts geheel of gedeeltelijk van de overeenkomst deel uitmaken, indien zij nadrukkelijk door Ride Safe Bike zijn aanvaard.

Artikel 2 Definities

2.1 In deze bedingen hebben de volgende termen de erachter vermelde definities:

2.2 Ride Safe Bike / wij / ons: Ride Safe Bike

2.3 De chauffeur: een bij Ride Safe Bike, of een door haar aangewezen derde partij, ingeschreven natuurlijke persoon met wie wij op aanvragen bemiddelen.

2.4 Chauffeursdienst: de door ons ter beschikking gestelde arbeidskracht.

2.5 Opdracht: de overeenkomst tussen ons en de klant op grond waarvan wij in de vraag van de klant naar chauffeursdienst voorzien door (en in zoverre telkens) (een) chauffeursdienst(en) aan de klant aanbieden daaronder mede begrepen de overeenkomst die wordt voortgezet ten aanzien van een vervangende chauffeursdienst.

2.6 Wederpartij: natuurlijk of -rechtspersoon waarmee Ride Safe Bike een overeenkomst van dienstverlening heeft

2.7 Tarief: het tarief dat wij aan de klant voor onze diensten, in rekening brengen, per rit, per kilometer, zoals overeengekomen.

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst

3.1 Een overeenkomst geldt als te zijn tot stand gekomen indien door ons met de uitvoering van een opdracht is begonnen.

Artikel 4 Keuze

4.1 Ride Safe Bike is volledig vrij in de selectie van en de bemiddeling met de chauffeur.

Artikel 5 Duur van de opdracht

5.1 De opdracht wordt aangegaan voor bepaalde tijd – rittijd zoals bevestigd in de app.

Artikel 6 Prijzen en betaling

6.1 Onze app vermeldt het tarief en betaling geschied ten tijde van de reservering.

Artikel 7 Garantie veiligheid, vrijwaring en aansprakelijkheid

7.1 Indien de arbeidskracht een bedrijfsongeval of een beroepsziekte overkomt, zal de klant de bevoegde instanties hiervan onverwijld op de hoogte stellen en ervoor zorg dragen dat daarvan onverwijld een rapport wordt opgemaakt, waarin de toedracht van het ongeval zodanig wordt vastgelegd, dat daaruit met een redelijke mate van zekerheid kan worden opgemaakt of en in hoeverre het ongeval het gevolg is van het feit dat onvoldoende maatregelen waren genomen ter voorkoming van een dergelijk bedrijfsongeval. De klant is steeds volledig aansprakelijk, onder meer jegens de sancties die door bevoegde instanties en/of rechterlijke instantie worden opgelegd en vrijwaart ons te dien zake.

7.2 Voor schade veroorzaakt door geen, niet-tijdige, onvolledige of onbehoorlijke verrichting van chauffeurswerkzaamheden zijn wij alleen dan aansprakelijk in geval van opzet of grove schuld.

7.3 De wederpartij vrijwaart ons voor aanspraken van derden, komende uit de door ons verrichte werkzaamheden.

7.4 Wij aanvaarden, onverminderd de bepaling in lid 2, geen aansprakelijkheid voor:

* Het niet of niet-tijdig bereiken van de bestemming als gevolg van enigerlei vertraging;

* Schade of kosten gemaakt tijdens de uitvoering van de opdracht die ontstaan zijn door een bekeuring of een verkeersongeval, welke niet te wijten is aan opzet of grove schuld van de Ride Safe Bike chauffeur;

* Schade aan het voertuig die is ontstaan tijdens de uitoefening van de werkzaamheden en / of de eventuele kosten van een bonus- of malusverlies;

* Letsel aan passagiers en schade of kosten ontstaan aan zaken aanwezig in het voertuig ten tijde van de uitvoering van de opdracht;

* Verlies of verlaging van no-claim korting en eigen risico’s van de wederpartij.

Artikel 8 Verzekeringen

8.1 De wederpartij is verplicht ten minste een WA-verzekering af te sluiten conform de in de wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen gestelde eisen, en is daarnaast verplicht te zorgen voor een inzittendenverzekering. De wederpartij is verplicht deze verzekeringen gedurende de gelding van de overeenkomst in stand te houden.

Artikel 9 Toepasselijk recht en geschillen

9.1 Op al onze overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

9.2 Indien een geschil volgens de wettelijke regels valt onder de bevoegdheid van een Arrondissementsrechtbank is uitsluitend de Arrondissements-rechtbank te ‘s-Gravenhage bevoegd, onverminderd ons recht het geschil voor te leggen aan de volgens de normale competentieregels bevoegde Arrondissementsrechtbank.

Artikel 10 Slotbepaling

10.1 Mocht één der bepalingen van deze voorwaarden ongeldig zijn en/of worden nietig verklaard, dan wordt daardoor de geldigheid van de overige bepalingen niet aangetast. In plaats van het ongeldige en/of nietig verklaarde artikel lid wordt geacht alsdan een bepaling te zijn overeengekomen, die in het kader van hetgeen rechtens mogelijk is de bedoeling in de geest van het ongeldig en/of nietig verklaarde artikel lid het meest benadert.

10.2 Wij kunnen deze voorwaarden in de toekomst te allen tijde wijzigen.

10.3 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien zij schriftelijk vooraf worden overeengekomen.